வார்த்தை சண்டை..

பிப்ரவரி 11, 2009

 

இதுவரை நான் எழுதிக் குவித்த
வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து
செல்ல சண்டையிடுகின்றன
சகியே உன்னுடன்..

 

என்னை வார்த்தைகளற்ற மௌனத்திற்குள்
நீ முழுதாய் மூழ்கடித்ததற்காய்…..